ข้อตกลงและกติกา

ข้อตกลงและกติกา

1. เงื่อนไขทั่วไป 

taradhealth.com จะรับคำสั่งซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขต่างๆตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง ของเอกสารนี้("ข้อกำหนดและเงื่อนไข")ที่ และลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับ taradhealth.com ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่างๆ taradhealth.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ราคาสินค้า

ราคา สินค้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเว็บไชต์ ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ ณ วันที่สั่งซื้อสินค้าโดยราคาที่ระบุบไว้นั้น เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า และรับสินค้า TaradHealth.com ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ ลูกค้าทราบแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าเสร็จสมบรูณ์ เมื่อลูกค้าได้ชำระราคาสินค้าและค่าจัดส่งและเงินจำนวนใดๆ ที่ลูกค้าจะชำระให้แก่ TaradHealth.com เต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว และระบบการรับชำระเงินมีการยืนยันว่า TaradHealth.com ได้รับชำระเงินดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการสั่งซื้อสินค้าสมบรูณ์ แล้ว ทาง TaradHealth.com ขอสงวนสิทธิ์ในกการคืนเงินในทุกกรณี 

4. การจัดส่งสินค้า

4.1 เมื่อ TaradHealth.com ได้รับการยืนยันว่าการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว TaradHealth.com จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อภายใน 1 วันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อเสร็จสมบรูณ์ ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงาน ปัญหาการเมือง การปฎิวัติ การรัฐประหาร หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ TaradHealth.com ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้หลังจากเหตุดังกล่าวได้สิ้น สุดลง

4.2 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า รวมทั้ง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ ของประเทศที่นำเข้าสินค้าที่สั่งซื้อนั้นๆ เอง

4.3 ในการที่ลูกค้าประสงค์ให้ TaradHealth.com จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าต้องมั่นใจว่า สินค้าที่สั่งซื้อ สามารถนำเข้าไปยังประเทศที่จะรับสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ นั้นๆ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

5. การรับประกัน

5.1 TaradHealth.com ตกลงรับประกันสินค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น

5.2 ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ลูกค้าต้องแจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้ TaradHealth.com ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าดังกล่าว หากไม่มีการแจ้งความชำรุดบกพร่องใดๆให้ TaradHealth.com ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว TaradHealth.com ไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้นอีกต่อไป

5.3 เมื่อลูกค้าได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้า TaradHealth.com ทราบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดคืนให้กับบริษัทฯภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าดังกล่าวซึ่ง TaradHealth.com จะจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปให้ผู้ผลิตสินค้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยน สินค้า

6. การคืนสินค้า

6.1 TaradHealth.com จะรับคืนสินค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไม่ตรงตามสินค้าที่ได้สั่งซื้อเท่านั้น โดย TaradHealth.com จะรับคืนสินค้าดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าดังกล่าวมายัง TaradHealth.com ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ทันที

6.2  การส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าอันใหม่ไปให้ลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า การจัดส่งและรับสินค้าอันใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการส่งสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 ซึ่งไม่รวมถึง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า บริษัทฯ จะชำระคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ลูกค้าในรูปของคูปองหรือส่วนลดสำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ในครั้งต่อไป  

7. การยกเลิกคำสั่ง

เมื่อ TaradHealth.com ได้รับคำสั่งซื้อและทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้ 

8. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง TaradHealth.com ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียงและการคัดสรรค์และ การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม