จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม


จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม 60 เม็ด

พรมมิ เป็นสมุนไพรที่ได้รับการพิสูจน์ในขั้นหลอดทดลอง สัตว์ทดลองและในมนุษย์ว่า มีประสิทธิภาพในการบำรุงความจำ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดพรมมิที่ได้มาตรฐานและมีความคงตัว และได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิปริมาณ 300mg.


สรรพคุณ บำรุงสมอง บำรุงความจำ พรมมิมีกลไกในการป้องกันสมองเสื่อม

 1.  เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการเก็บข้อมูล
 2.  เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาททำให้มีปริมาณสารสื่อประสาทมากขึ้น ได้แก่ การตื่นตัว การเรียนรู้และ  ความจำควบคุมการเคลื่อนไหว
 3.  เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมอง แต่ไม่มีผลต่อความดันโลหิต


❝ จากการทดลองคลินิกพบว่า เมื่ออาสาสมัครอายุมากกว่า55ปี ได้รับผลิตภัณฑ์พรมมิเป็นเวลา2เดือนขึ้นไป จะมีความสามารถในการเรียนรู้และมีความจำเพิ่มขึ้น ❞


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรมมิ จีพีโอ ชนิดเม็ด (Brahmita blets)

ประกอบด้วย : สารสกัดจากพรมมิ


ใน 1 เม็ดประกอบด้วย : สารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ 300 มิลลิกรัม (Bacopa monnieeri L.Wettst.)


รับประทาน : วันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

พรมมิ (Bacopa monnieri) เป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในการเเพทย์อายุรเวทของอินเดียมีสรรพคุณ บำรุงความจำ บำรุงสมอง รักษาอาการไข้รวมทั้งมีการใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ


❝ นอกจากนี้ยังมีการรับประทานเป็นผักพื้นบ้านจากการที่พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย เเละเพาะปลูกได้ง่ายจักเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสมองและบำรุงความจำเพื่อทดเเทนสมุนไพรนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น แปะก๊วยและโสม


ชื่อวิทยาศาสตร์    Bacopa Monnieri (L) Wettst
วงศ์                  Schrophulariaceae
ชื่อพื้นบ้าน          พรมมิ ผักมิ
แหล่งที่พบ         ทั่วประเทศไทย มักขึ้นในที่ชื้นแฉะ
ส่วนที่ใช้            ส่วนเหนือดิน
องค์ประกอบ       Triterpenoid saponins Glycosides
การสกัดและควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบ              ส่วนเหนือดินของพรมมิ
วิธีสกัด               ตามอนุสิทธิบัตร เลขที่4018
วิธีวิเคราะห์          HPLC, ELISA
ความคงตัว          คงตัวไม่น้อยกว่า1ปี เมื่อเก็บไว้ที่25องศา


องค์การเภสัชกรรมต่อยอดงานวิจัยสารสกัดสมุนไพรพรมมิ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง บำรุงสมองและความจำ ผ่านการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการชะลอความเสื่อมของสมองและผู้ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโลกสังคมข้อมูลข่าวสาร


นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่าองค์การฯได้นำผลงานวิจัย “พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ” ซึ่งมี รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัย สารสกัดสมุนไพรพรมมิที่ผลิตในรูปแบบเม็ด มาอย่างต่อเนื่องจนมีผลการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือได้นำมาต่อยอดพัฒนากระบวนผลิตในระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบ


การสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งการผลิตภายใต้มาตรฐานGMP จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพร “ พรมมิ บำรุงความจำ ” ในรูปแบบเม็ดช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง บำรุงสมองและความจำ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดำเนินชีวิตในโลกสังคมข้อมูลข่าวสาร


การศึกษาฤทธิ์ต่อความจำในสัตว์ทดลอง


 1. .ผลของพรมมิในหนู่ที่มีสภาวะความจำบกพร่อง
  ฤทธิ์สารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลง acquisition time ใน Morris water maze test ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้สูญเสียความจำโดย AF64A (AF) ก่อนหน้านั้น สัตว์ทดลองจะได้รับการป้อน vehicle หรือสารสกัดพรมมิ (BM) ขนาด 20, 40 และ80 mg/kg BW หรือ Aricept วันละครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าพรมมิสามารถป้องกันการสูญเสียความจำได้

 2. ผลของพรมมิในหนูปกติ
  ฤทธิ์สารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลง escape latency ใน Morris water maze test หนูจะได้รับการป้อน vehicle หรือสารสกัดพรมมิ (BM) ขนาด 20, 40 และ80 mg/kg BW หรือ Aricept วันละครั้ง พบว่าเมื่อให้สารสกัดพรมมิเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หนูมีการเรียนรู้และความจำดีขึ้น และเมื่อศึกษาสภาพเซลล์สมองส่วน Hippocampus เทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าความหนาเเน่นของเซลล์ที่มีชีวิตอยู่รอดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


การศึกษาเปรียบเทียบกับแปะก๊วย

 • เมื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากพรมมิและสารสกัดจากใบแปะก๊วย และยา donepezil ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำของหนูแรทที่แก่ตามธรรมชาติ ผลการทดลองหลังการป้อนสารสกัดหรือยาติดต่อกันนาน 3 เดือน พบว่าหนูแก่ที่ได้รับสารสกัดพรมมิ(40 mg/kg) มีการเรียนรู้และความจำเกี่ยวกับสถานที่และความสามารถในการจดจำสิ่งของได้ดีพอๆกับหนูแก่ที่ได้รับสารสกัดจากใบแปะก๊วย(60 mg/kg) และกลุ่มที่ได้รับยา donepezil (1mg/kg) และดีกว่าหนูแก่กลุ่มควบคุมที่ได้รับเฉพาะน้ำกลั่นอย่างมีนัยสำคัญ 


ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิตบนผิวเปลือกสมองความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจของหนูแรทที่ได้รับสมุนไพรโดยการกินติดต่อกันนาน 2 เดือน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับผลของสารสกัดแปะก๊วย (Ginkgo biloba) จากผลการวิจัยเมื่อให้สารสกัดพรมมิ (40 mg/kg) หรือสารสกัดจากใบแปะก๊วย(60 mg/kg)ทางปากเป็นเวลานานติดต่อกัน 2เดือนพบว่าทั้งสารสกัดพรมมิและสารสกัดแปะก๊วย มีผลเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณหลอดเลือดแดงบนเยื่อหุ้มสมอง โดยมีประสิทธิภาพเท่าๆกัน

❝ และสารสกัดพรมมิไม่มีผลทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจของหนูแรทเปลี่ยนไป


การศึกษาอันตรกิริยาต่อยาของพรมมิ

การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม P450 (CYP) ในตับหนูและในมนุษย์โดยวิธีการ in vitro พบว่าสารสกัดพรมมิมีผลต่ำในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C,CYP2E1 และ CYP3A จึงประเมินได้ว่ามีโอกาศน้อยที่สารสกัดพรมมิในขนาดปกติจะก่อให้เกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบันที่อาศัยเอนไซม์ดังกล่าวในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขจัดออกจากร่างกาย


การศึกษาประสิทธิภาพของพรมมิในมนุษย์

ศึกษาในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ (อายุมากกว่า55ปี) จำนวน60คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้ยาหลอก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิขนาด300 และ 600mg ต่อวันเป็นเวลาสามเดือน พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิ เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำคลายอาการซึมเศร้า จากการศึกษายังไม่พบอาการพิษและภาวะข้างเคียงใดๆ


การศึกษาด้านความปลอดภัย

 • การศึกษาพิษเฉียบพลัน    เมื่อป้อนสารสกัดขนาด 2g/kg BW ครั้งเดียวพบว่าไม่มีหนูตายภายใน 2 สัปดาห์
 • การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรัง        ไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้นกับหนูที่ได้รับสารสกัดพรมมิ ในขนาด 4, 40 และ80 mg/kg BW เป็นระยะเวลา100วัน
 • การศึกษาพิษเรื้อรัง        ไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้นกับหนูขาวที่ได้รับสารสกัดพรมมิ ในขนาด 30, 60 ,300 และ1500 mg/kg BWเป็นเวลา 270วัน
 • การศึกษาในมนุษย์        จากการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิในอาสาสมัคร เป็นเวลา 3 เดือน ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ


สรุป

✔ พรมมิ เป็นสมุนไพรที่ได้รับการพิสูจน์ในขั้นหลอดทดลอง สัตว์ทดลองและในมนุษย์ว่า

✔ มีประสิทธิภาพในการบำรุงความจำ

✔ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดพรมมิที่ได้มาตรฐานและมีความคงตัว

✔ และได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิปริมาณ 300mg.


❝ จากการทดลองคลินิกพบว่า เมื่ออาสาสมัครอายุมากกว่า55ปี ได้รับผลิตภัณฑ์พรมมิเป็นเวลา2เดือนขึ้นไป จะมีความสามารถในการเรียนรู้และมีความจำเพิ่มขึ้น ❞


บางคำถามเกี่ยวกับ พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ

การศึกษาวิจัย โดยทีมวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการสนับสนุนทุนวิจัย
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า พรมมิ มีประสิทธิภาพ
ในการบำรุงความจำ ป้องกันสมองเสื่อม


ถาม:   พรมมิมีกลไกในการป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไร
ตอบ:  1. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการเก็บข้อมูล
2. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาททำให้มีปริมาณสารสื่อประสาทมากขึ้น ได้แก่ การตื่นตัว
การเรียนรู้และ  ความจำควบคุมการเคลื่อนไหว
3.เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมอง แต่ไม่มีผลต่อความดันโลหิต


ถาม:   พรมมิต่างกับแปะก๊วยอย่างไร
ตอบ:  ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของพรมมิและแปะก๊วยต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิตบนผิวเปลือกสมอง
ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ พบว่า
–  เหมือนกันคือ สารสกัดสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิผลในการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณ
หลอดเลือดแดงบนเยื่อหุ้มสมอง
–  ต่างกันคือ พรมมิไม่มีผลทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลงไป


ถาม:     พรมมิมีการทดลองทางคลินิกในคนอย่างไร
ตอบ:  พรมมิ มีการทดลองทางคลินิกกับอาสาสมัครสุขภาพดี ช่วงอายุมากกว่า 55 ปี จำนวน 60 คน โดยการ
ให้รับประทานสารสกัดพรมมิ วันละ 300 มก. พบว่าเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว
เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ คลายอาการ
ซึมเศร้า จากการศึกษายังไม่พบอาการพิษและอาการข้างเคียงใดๆ
ข้อมูลของพรมมิ ในตอนนี้เป็นข้อมูลสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นการรับประทานเพื่อป้องกัน
การเสื่อมของสมอง


ถาม:   พรมมิมีความปลอดภัยในการใช้หรือไม่
ตอบ:  พรมมิมีความปลอดภัยเนื่องจากมีการใช้มายาวนานทั้งในตำรับยาไทยและตำรับยาอายุเวทของอินเดีย
อีกทั้งคณะผู้วิจัย ก็มีการศึกษาพิษเฉียบพลัน การศึกษาพิษกึ่งเรื่อรังและการศึกษาพิษเรื่อรัง รวมทั้ง
การศึกษาในมนุษย์ ก็ไม่พบพิษหรืออาการข้างเคียง


ถาม:   พรมมิสามารถให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมทานได้หรือไม่
ตอบ:  คณะผู้วิจัยฯ กล่าวว่า พรมมิเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา ใช้ชะลอการเสื่อม หรือป้องกัน
การเสื่อมของ  สมอง แต่ไม่ใช้การรักษา


ถาม:   พรมมิสามารถให้เด็กรับประทานได้หรือไม่
ตอบ:  คณะผู้วิจัยฯ ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์พรมมิในผู้ที่อายุน้อยกว่า 14 ปี เนื่องจากอายุที่น้อยกว่านี้
อาจยังมีกระบวนการในการขจัดยาออกจากร่างกายไม่เต็มที่ และยังไม่สามารถที่จะมีความสามารถ
ในการขจัดยาออกจากร่างกายได้เท่าผู้ใหญ่


ถาม:   การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิชนิดเม็ด ร่วมกับยาอื่นๆ มีโอกาส
เกิดผลเสียหรือไม่ตอบ:  คณะผู้วิจัยฯ ได้มีการศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการทำงานของเอนไซม์ในตับหนู
และในมนุษย์พบว่า สารสกัดพรมมิมีผลต่ำในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
จึงประเมินได้ว่ามีโอกาสน้อยที่สารสกัดพรมมิในขนาดปกติ ให้เกิดอันตรกิริยากับ
ยาแผนปัจจุบันที่อาศัยเอนไซม์ดังกล่าวในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขจัดออกจากร่างกาย


ถาม:    ต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิชนิดเม็ดนานเท่าไร จึงจะเริ่มเห็นผล
ในการป้องกันการเสื่อมของสมอง
ตอบ:   ตามข้อมูลการทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีคือ 2-3 เดือน ซึ่งหากใช้ผลิตภัณฑ์
แล้วเกิดประโยชน์ ก็สามารถรับประทานต่อเนื่องไปได้หรือจะหยุดใช้สักระยะแล้วกลับ
ไปใช้ใหม่ก็ได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การรับประทานขึ้นกับความต้องการของผู้บริโภค

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

1.สั่งซื้อทางหน้าเว็บไซต์ ทำตามขั้นตอนได้ปกติ

2.ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

- ทางโทรศัพท์ 062-595-3399,085-688-7890

- ทางไลน์ @taradhealth คลิ๊กแอดไลน์ตรงนี้เลย

- ทางfacebook คลิ๊กแอดfacebookตรงนี้เลย


*บริการจัดส่งฟรี EMS ทั่วไทย

บริการเก็บเงินปลายทางฟรีเมื่อมียอดชำระ 500 บาท ขึ้นไป ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง


ติดตามข้อสินค้าและโปรโมชั่นได้ที่

- ทางไลน์ @taradhealth คลิ๊กแอดไลน์ตรงนี้เลย
- ทางfacebook คลิ๊กแอดfacebookตรงนี้เลย


จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ

จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม

 • 500 บาท


สินค้าที่คล้ายกัน

ป้ายกำกับ: พรมมิ จีพีโอ, บำรุงสมอง, บำรุงความจำ, พรมมิ, Brahmita blets, Bacopa monnieri, เพิ่มการไหลเวียนของเลือด, ชะลอความเสื่อมของสมอง